Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy                              

Kaszubski Park Krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Został utworzony Uchwałą nr XIX/82/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. To obszar chroniony w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, który obejmuje zespół Jezior Raduńskich, Wzgórz Szymbarskich oraz kompleks Lasów Mirachowskich. Powierzchnia KPK wynosi 33 202 ha, z czego większość zajmują użytki rolne (50,3%), następnie lasy (33,8%) oraz wody (10,3%). Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych.

Teren Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Teren parku znajduje się w granicach trzech powiatów (kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego) oraz ośmiu gmin, z których Kartuzy, Chmielno, Sierakowice i Stężyca stanowią większość powierzchni Parku. Pozostała część należy do Somonina i Linii oraz marginalnie do Kościerzyny i Nowej Karczmy.

KPK wspaniałym miejscem dla miłośników przyrody

Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych. Jednym z nich jest tzw. "Kółko Raduńskie" - szlak łączący 14 jezior, dostarczający niezapomnianych wrażeń. Kompleksy leśne kryjące w sobie bogactwo natury i liczne rezerwaty przyrody unikatową roślinnością zapraszają wyznaczonymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Niezaprzeczalnym walorem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest rzeźba terenu, jej głównym elementem są wysoczyzny morenowe, pasma moren czołowych i rozcinające je rynny polodowcowe. Z punktu widzenia deniwelacji terenu występuje tu krajobraz podgórski. Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, iż naturalny krajobraz jest wyjątkowy na skalę Pomorza. Charakterystyczne jeziora o wydłużonym kształcie, spośród których można wyróżnić dwie grupy: Jeziora Potęgowskie (10 akwenów) oraz Jeziora Raduńskie (14 zbiorników).

Roślinność Parku, w wyniku dużej różnorodności występujących tu siedlisk, jest bardzo zróżnicowana. Regionalny i lokalny klimat Pojezierza Kaszubskiego wpływa na występowanie specyficznej flory, wyróżniającej się udziałem gatunków górskich i podgórskich oraz reliktów lodowcowych. Na liście roślin prawnie chronionych, zagrożonych wyginięciem i rzadkich figuruje 190 gatunków (wśród nich 43 gatunki objęte są ochroną ścisłą). Znaczna część występujących tu zbiorowisk leśnych, a także przeważająca część roślinności torfowiskowej i szuwarowo - bagiennej oraz wodnej jest naturalna lub nieznacznie zmieniona. Zbiorowiska pół naturalne tworzą łąki i pastwiska, oraz rzadkie wrzosowiska i murawy.

Na obszarze KPK odnotowano 135 gatunków ptaków, w tym 77 gniazdujących. Jednym z najcenniejszych gatunków są tracze - szlachar i nurogęś oraz sowa włochatka. Na torfowiskach i jeziorach dystroficznych gniazdują: cyraneczka, żuraw i samotnik, a na strugach - pliszka górska i zimorodek, występuje tu także przelotny pluszcz.

Turystyka na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Ten objęty ochroną region cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony turystów. Dla miłośników turystyki krajoznawczej oraz wielbicieli aktywnego wypoczynku Kaszubski Park Krajobrazowy przygotował liczne szlaki turystyki pieszej, kajakowej, rowerowej, konnej, Nordic walking. Jeziora połączone biegiem Raduni tworzą tzw. Kółko Raduńskie o długości ok. 40 km, co daje ogromne możliwości żeglarskie, kajakarskie, ale także kąpielowe i wędkarskie. Niezwykle ciekawy jest szlak turystyki samochodowej - czyli popularna Droga Kaszubska. Jest to szlak wiodący przez urokliwe kaszubskie wsie i miasteczka położone nad kaszubskimi jeziorami. Znajdują się tu również ścieżki ekologiczne i przyrodniczo - dydaktyczne, nad którymi opiekę merytoryczną sprawuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.

Rezerwaty i pomniki przyrody na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Dla ochronny najcenniejszych terenów utworzono 12 rezerwatów przyrody (Jezioro Turzycowe, Kurze Grzędy, Leśne Oczko, Jezioro Lubygość, Ostrzycki Las, Strzelina Lechicka, Szczyt Wieżyca, Staniszewskie Błota, Staniszewskie Zdroje, Zamkowa Góra, Żurawie Błota, Żurawie Chrusty), 42 pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000, które obejmuje 40% powiatu.

Wyjątkowa kultura Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Kaszubski Park Krajobrazowy to nie tylko piękna przyroda ale również niepowtarzalna, szeroko rozpoznawalna kultura i historia kaszubska. Sztuka ludowa, w szczególności haft kaszubski, malarstwo oraz ceramika znajdują rzeszę odbiorców. Swoistą atrakcją jest również pielęgnowany przez mieszkańców tutejszych gmin język kaszubski. Muzea regionalne jak np. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach czy Muzeum Neclów w Chmielnie zachęca do bliższego poznania kultury kaszubskiej. Innymi atrakcjami znajdującymi się na terenie KPK, poza wymienionymi wyżej muzeami, jest również ogród botaniczny w Gołubiu, ciągle rozwijające się Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz zabytkowa architektura sakralna i świecka. Budownictwo wiejskie, żywy folklor oraz unikatowy krajobraz i przyroda stanowią bezcenną wartość Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Edukacja prowadzona przez Kaszubski Park Krajobrazowy

Pracownicy KPK corocznie organizują konkursy przyrodnicze dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Przeprowadzają również lekcje pokazowe w swojej siedzibie oraz w szkołach na terenie KPK i jego otuliny. Na zaproszenie przeprowadzają lekcje pokazowe również w inny szkołach spoza terenu parku. Lekcje dotyczą tematów przyrodniczych, biologicznych, związanych z ochroną przyrody, ekologią oraz o walorach i zagrożeniach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Pracownicy organizują także warsztaty terenowe tzw. lekcje przyrody w terenie, w czasie których dzieci poznają rezerwaty na terenie Kaszubskiego Parku, uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew iglastych i liściastych oraz owady pożyteczne i szkodniki. Dzieci w terenie zapoznają się z walorami i zagrożeniami parków krajobrazowych oraz z ich zadaniami ochronnymi pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Uczestniczą również w organizowaniu ogólnoświatowych akcji: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata” i ”Dzień bez samochodu".

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application