Rezerwat „Leśne Oczko”

Rezerwat „Leśne Oczko”

Rezerwat „Leśne Oczko” o powierzchni 31,66 ha istniejący od 1990 r. ma za zadanie zachować ubogie jezioro dystroficzne z typowym, strefowym układem roślinności i pięknymi mszarami. Rosną tu trzy ściśle chronione gatunki roślin: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i widłak jałowcowaty. Dostęp do rezerwatu wyznaczony jest z leśnej drogi biegnącej od trasy Miechucino-Mirachowo, w bok do Kożyczkowa i prowadzi na brzeg jeziorka.

Flora Rezerwatu „Leśne Oczko”

Jest to rezerwat torfowiskowy, obejmuje część śródleśnego torfowiska z oczkiem wodnym utworzonym w polodowcowej niecce wytopiskowej na obszarze morenowej Wysoczyzny Staniszewskiej w obrębie Lasów Mirachowskich. Walorem przyrodniczym rezerwatu jest naturalny strefowy układ torfowiskowych zbiorowisk roślinnych wokół dystroficznego jeziorka. W kierunku od wody do brzegu kolejno występują: zbiorowisko z turzycą bagienną, pło mszarne, mozaika mszaru czerwonego i dolinkowego, mszar sosnowy i bór bagienny. Ze względu na skąpożywny charakter siedliska, flora rezerwatu liczy niewiele ponad 30 gatunków roślin naczyniowych i około 20 gatunków mszaków i porostów. Stwierdzono tu 3 gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczkę okrągłolistną i widłaka jałowcowatego oraz 1 gatunek chroniony częściowo: kruszynę pospolitą. Rośnie tutaj także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna i turzyca bagienna.

Uwaga! W związku z osiągnięciem dojrzałości drzewostanu bukowego na terenie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” i postępującym procesem obumierania drzew, a także z uwagi na niemożliwą do przewidzenia skalę zjawiska w przyszłości oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób - szlak pieszy i rowerowy wskazany  w zarządzeniu z dnia 4 sierpnia 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ULEGA ZAMKNIĘCIU na czas nieokreślony!

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application