Rezerwaty „Kurze Grzędy”

Rezerwat „Kurze Grzędy”

Rezerwat torfowiskowy „Kurze Grzedy” (170,7 ha) wyznaczono już w 1916 r. Swoją nazwę zawdzięcza głuszcom, które niegdyś tu występowały. Powstał w celu ochrony tokowisk największego ptaka grzebiącego Europy – głuszca. Niestety, na Pomorzu głuszec wyginął w XX w. Dziś rezerwacie prowadzone są prace przywracające pierwotne nawodnienie siedlisk i odtwarzające otwarte torfowiska, które zajęły brzezina i bór bagienny. Zlokalizowany jest w centralnej części Lasów Mirachowskich. Do rezerwatu prowadzi czarny szlak pieszy. Dojście do niego od drogi asfaltowej Kamienica Królewska – Mirachowo. Poruszanie się po rezerwacie nie jest dozwolone poza wytyczonymi ścieżkami. Dla odwiedzających zbudowano specjalna kładkę – pomost, umożliwiający dotarcie do jeziora Wielkiego.

Obszar rezerwatu „Kurze Grzędy”

Ostoja położona jest w bardzo ciekawym przyrodniczo, ale i kulturowo - z zachowanym żywym folklorem, odrębnym językiem - regionie Szwajcarii Kaszubskiej. Rezerwat obejmuje śródleśne torfowisko i grupę dystroficznych jezior wraz z przyległym lasem, położone w centralnej części Lasów Mirachowskich. Chroni największe na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko wysokie i trzy jeziora obrzeżone wąskim pasem roślinności charakterystycznej dla otwartych torfowisk. Obszar położony jest w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba terenu, bardzo urozmaicona, została ukształtowana przez lodowiec: falista, z lokalnymi kulminacjami moreny czołowej, miejscami urozmaicona rozcięciami erozyjnymi krawędzi wysoczyzny. Jest tu bogata sieć strumieni o charakterze górskich potoków. Teren ostoi stanowią głównie lasy. Na obszarze występują cenne starodrzewia bukowe. W najwyżej położonych fragmentach strefy krawędziowej wysoczyzny dominują buczyny kwaśne. Są także płaty żyznej buczyny pomorskiej i zbiorowiska grądowe, oraz łęgowe, nawiązujące do łęgu podgórskiego. W obniżeniach znajduje się część zespołu Jezior Potęgowskich, a także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych oraz jeziorka dystroficzne. Często otaczone są one przez lasy i bory bagienne. Ostoja obejmuje niewielkie powierzchniowo torfowisko wysokie i przejściowe z fitocenozami boru bagiennego i brzeziny bagiennej.

Zwierzęta rezerwatu „Kurze Grzędy”

Wśród fauny rezerwatu, z rzadkich ptaków lęgowych występuje tutaj żuraw, samotnik (brodziec), gągoł (kaczka gnieżdżąca się w dziuplach), muchołówka mała i włochatka (sowa). Niestety głuszce występujące dawniej na tym obszarze, wyginęły w latach 1960-1980.

Rezerwat jest udostępniony zwiedzającym. 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application